Ujian Teori


Maklumat Calon


ARAHAN KEPADA CALON
INSTRUCTIONS TO CANDIDATES
 • Ujian ini mengandungi 50 soalan (dipilih secara rawak daripada 500 soalan) dan terbahagi kepada 3 bahagian iaitu:
 • This test consists of 50 questions (randomly chosen from the 500 questions) and is divided into 3 parts:
  • Bahagian A (15 Soalan).
  • Part A (15 Questions).
  • Bahagian B (25 Soalan).
  • Part B (25 Questions).
  • Bahagian C (10 Soalan).
  • Part C (10 Questions).
 • Setiap soalan mengandungi 4 pilihan jawapan dan calon diminta memilih hanya satu jawapan yang betul bagi setiap soalan.
 • Each question has 4 answer choices and candidates are required to choose only one correct answer for each question.

 • Calon hendaklah menjawab SEMUA soalan yang disediakan.
 • Candidates must answer ALL questions.

 • Calon dinasihati supaya menjawab soalan yang mudah terlebih dahulu dan diikuti dengan soalan yang sukar.
 • Candidates are advised to answer simple questions in advance and followed with a difficult question.

 • Calon dikehendaki mengikut arahan daripada Ketua Penyelia dari semasa ke semasa.
 • Candidates are required to follow the instructions of the Chief Supervisor from time to time.

 • Masa yang diperuntukkan adalah selama 45 minit sahaja.
 • The time allocated is for 45 minutes.

"SEMOGA BERJAYA"
"GOOD LUCK"


Teruskan